Elektricitet i magnetizam (EM)

EM - Određivanje specifičnog naboja elektrona

DODAJ U PRIJAVU ...

Pojedinačno određivanje naboja e i mase m elektrona je komplicirano. No, postoji nekoliko direktnih i indirektnih metoda za mjerenje omjera e/m, a jedna od njih je metoda određivanja specifičnog naboj elektrona. Metoda se temelji na određivanju polumjera staze elektrona u magnetskom polju H, koje je okomito na brzinu elektrona. Poznavanjem magnetskog polja zavojnica, polumjera staze elektrona i razlike potencijala kojom je elektron ubrzan dolazi se iznosa omjera e/m.

 

Voditelji:

ZZP - D. Bošnjaković, D. Jukić, A. Kvaček Blažević, Ž. Mioković

Naputak za nastavnike.pdfPredložak za učenike - Specifični naboj elektrona.pdfPredložak za učenike - Određivanje specifični naboj elektrona.pdf

Trajanje u školskim satima:

2

Maksimalni broj polaznika:

24

Primijenjeni nastavni oblik:

Kombinacija demonstracijskog eksperimenta i grupnog rada

Primjerenost vježbi:

80 % za škole s gimnazijskim programom

80 % za strukovne škole

80 % za tehničke strukovne škole

20 % za završne razrede osnovnih škola