Mehanika s mehanikom fluida (MF)

M - Moment tromosti tijela i kutno ubrzanje

DODAJ U PRIJAVU ...

Kruto tijelo (disk, štap) rotira oko osovine na koju je namotana nit koja je prebačena preko nepomične koloture, a na drugom kraju niti visi uteg. Rotaciju krutog tijela uzrokuje moment sile teže utega. Mjerenjem kinematičkih fizikalnih veličina pri translacijskom gibanju utega i rotacijskom gibanju krutog tijela određuje se moment tromosti krutog tijela.

Voditelji:

ZZP - D. Bošnjaković, D. Jukić, A. Kvaček Blažević, Ž. Mioković

Naputak za nastavnike.pdfPREDLOŽAK ZA UČENIKE - Moment tromosti tijela i kutno ubrzanje.pdf

Trajanje u školskim satima:

2

Maksimalni broj polaznika:

24

Primijenjeni nastavni oblik:

Kombinacija demonstracijskog eksperimenta i grupnog rada

Primjerenost vježbi:

100 % za škole s gimnazijskim programom

100 % za strukovne škole

100 % za tehničke strukovne škole

40 % za završne razrede osnovnih škola