Energija i očuvanje okoliša (EO)

EO - Teslin transformator

DODAJ U PRIJAVU ...

Nikola Tesla bio je hrvatski znanstvenik i briljantni inženjer koji je svrstan u najvažnije i najutjecanije osobe u povijesti. Svojim izumima omogućio je razvoj tehnike i tehnologije u smislu u kojima ih danas poznajemo. Neki od najvažnijih Teslinih izuma su:

  • Višefazna izmjenična struja – izum zahvaljujući kojemu je električna energija postala dostupna svakom kućanstvu
  • Visokofrekvencijske izmjenične struje – temelj bežičnog prijenosa signala i energije
  • Radiokomunikacija
  • Daljinsko upravljanje (model broda na daljinsko bežično upravljanje)
  • Izmjenični elektromotori
  • Višefazni generator
  • Elektrolučna žarulja
  • Iskorištavanje sunčeve energije…

 

Slika 0.1 Nikola Tesla u svom laboratoriju [1]

 

 

Prva elektrana na svijetu na Niagarinim vodopadima je temeljena na Teslinim otkrićima i puštena je u pogon 1896. godine.  Prva elektrana u Hrvatskoj puštena je u pogon svega par mjeseci kasnije (HE Jaruga na rijeci Krki) – prva u Europi, druga na svijetu. Zahvaljujući tome, energija se mogla prenositi na veće udaljenosti. Energija proizvedena u HE Jaruga je iskorištena za napajanje rasvjete u gradu Šibeniku, čime je Šibenik postao prvi grad na svijetu koji je imao javnu rasvjetu.  

Teslin transformator

Teslin transformator ili Teslina zavojnica je zapravo transformator za proizvodnju visokog napona i izmjenične struje jako visokih frekvencija, reda od 10 – 300 kHz. Za usporedbu, frekvencija mrežnog napona u kućanstvima je 50 Hz. Transformator se sastoji od primarne zavojnice sa malim brojem zavoja, visokonaponskog kondenzatora, iskrišta i sekundarne zavojnice sa velikim brojem zavoja rađenih od tanke žice. Namoti primara i sekundara nisu na magnetnoj jezgri jer bi u tome slučaju gubici bili jako veliki. Frekvencija kruga primara ovisi o tome koliki je kapacitet kondenzatora i induktivitet zavojnice, a gubici su proporcionalni frekvenciji. Napon kondenzatora je nekoliko kilovolta, a krug se zatvara preko iskrišta. Pražnjenjem kondenzatora nastaje visokofrekventno titranje i magnetsko polje primarne zavojnice inducira napon u sekundarnoj zavojnici. Rezultat su snažne iskre kada se u blizinu postavi metalni predmet ili luminiscencija kada se približe određene vrste žarulja. Na ovaj način, energija se može prenositi bežično, na određenu udaljenost.

Rad na vježbi

Na vježbi će se objasniti osnovni pojmovi vezani uz prijenos energije te rad Teslinog transformatora. Na praktičnom primjeru pokazati će se izbijanja i nastanak iskri prilikom približavanja metalnog predmeta iskrištu transformatora te pojava luminiscencije na različitim izborima svjetlosti (žarulje sa žarnom niti, fluorescentnim cijevima i žaruljama).

Potrebni pribor i materijal: Teslin transformator, žarulja sa žarnom niti, fluorescentna cijev, fluorescentna svjetiljka.

Bibliografija

[1]

»Nikola Tesla,« Hrvatska povijest, [Mrežno]. Available: https://www.croatianhistory.net/etf/tesla.html. [Pokušaj pristupa 5. 11. 2021.].

 

Teslin transformator.docx